Herziening pensioenstelsel

KBB Pensioen krant KBB van 1989

In de jaren zeventig en tachtig vond er onder leiding van Jack Bons, voorzitter van KBB's Raad van Bestuur, binnen het concern regelmatig overleg plaats over pensioenvernieuwingen. De noodzaak daartoe was ingegeven door gewijzigde regelgeving vanuit Europa, wetswijzigingen vanuit de Nederlandse regering of veranderende omstandigheden binnen de werkmaatschappijen. De sterke inflatie in het begin van de jaren zeventig en de positie van de AOW in de oudedagvoorziening hadden veel van het goede loon en pensioenstelsel van KBB afgeknabbeld. De vakbeweging kwam met het Bestuur van KBB overeen om een systeem van functiewaardering door te voeren, waar ook de gelijke beloning van mannen en vrouwen bij hoorde. Dit alles leidde ertoe dat er in 1978 een nieuwe beloningsstructuur werd ingevoerd, met een nieuw stelsel voor de pensioenen, die werden ondergebracht in een Stichting Pensioenvoorziening.

Bij een deconfiture van het KBB concern zou dat deel van de pensioenen wat nog niet afgefinancierd was bij een herverzekeraar verloren kunnen gaan voor de medewerkers die er voor gespaard hadden.

Toch bleef er op dit gebied nog een probleem op te lossen. In het begin van de jaren tachtig, toen het concern bijna op omvallen stond, waren de pensioenen nog steeds een financieel onderdeel van het concern en stonden op de balans van KBB. Bij een faillissement van het concern zou dat deel wat nog niet afgefinancierd was bij een herverzekeraar verloren kunnen gaan voor de medewerkers die er voor gespaard hadden. Bij de onderhandelingen over het Herstelplan bleken er bij die affinanciering van de pensioenverplichtingen door het concern nog 30 miljoen gulden niet overgedragen te zijn aan de herverzekeraar. Bij de onderhandelingen over het Herstelplan werd afgesproken dat er een onafhankelijke Stichting Pensioenfonds KBB zou komen en dat KBB de achterstand van zijn verplichtingen zo snel mogelijk zou inlopen.

Dat heeft na de totstandkoming van het Herstelplan in 1983 plaatsgevonden. Bij het afsluiten van de nieuwe KBB-CAO in januari 1989 werd er ook een compleet nieuw pensioenstelsel met alle verplichtingen ondergebracht in de nieuwe Stichting Pensioenvoorziening KBB. Zowel de Bijenkorf als ook het concern kwam weer in rustig vaarwater. De gesprekken met de vakbonden en de ondernemingsraden over arbeidsvoorwaarden en pensioenen verliepen constructief, wat voor de medewerkers een aanzienlijke verbetering betekende.