De ondernemingsraad

Artikel over de ondernemingsraad in BijenKorf van juli 1964

Na de Tweede Wereldoorlog moest het land opnieuw worden opgebouwd en dat leidde zowel in de politiek als wat betreft arbeidsverhoudingen tot nieuwe vormen van samenwerking. Daar hoorde ook een ondernemingsraad bij, met als ambitieuze doelstelling:' De ondernemingsraad heeft tot taak, zulks onder erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer, naar vermogen bij te dragen tot een zo goed mogelijk functioneren der onderneming'.

De OR kreeg beperkte rechten op sociaal vlak en behandelde wensen, bezwaren en opmerkingen van het personeel, zag toe op naleving van de cao en wettelijke regelingen en adviseerde over verbetering van de technische en economische gang van zaken in de onderneming. Ten gevolge van het overlijden van Frits Isaac in 1948 zou het nog tot 1954 duren voor er in elke Bijenkorfvestiging daadwerkelijke een ondernemingsraad actief was.

Ten gevolge van het overlijden van Frits Isaac in 1948 zou het nog tot 1954 duren voor er in elke Bijenkorfvestiging daadwerkelijke een ondernemingsraad actief was.

Op 4 mei 1950 werd de eerste wet op de ondernemingsraden aangenomen en 7 juni 1953 was elke onderneming met meer dan 25 medewerkers verplicht een OR te installeren. Op 21 april 1954 werd door de studiecommissie ondernemingsraad van de Bijenkorf een voorstel voor een reglement aan de directie voorgelegd. Een maand later besloot de directie tot een definitief reglement dat ter goedkeuring aan de landelijke bedrijfscommissie kon worden overhandigd. Die goedkeuring kwam vrij snel en in juli 1954 konden in elk filiaal de ondernemingsraden worden bemand.


Tien jaar later verscheen er in het personeelsblad BijenKorf een uitgebreid artikel over het functioneren van de ondernemingsraden. Toch zou het nog tot ver in de jaren zeventig duren voordat de OR een stevige positie had verworven in het gestructureerde overleg met de directie.